Insinöörikoulutuksella suomalaiseen työelämään

Insinööriksi Suomeen on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa konseptoidaan yhdessä työelämätoimijoiden kanssa uudenlainen opintopolku ja toimintamalli insinöörien osaamisen päivittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien jo olemassa oleva osaaminen, rakentaa osaamisen päivittämiseen uusi toimintakonsepti sekä saada siten kasvumuutosaloille lisää työvoimaa. Tarkoituksena ei siis ole suorittaa päällekkäisiä tutkintoja jo olemassa olevan tutkinnon lisäksi, vaan hankkia todennettavaa täsmäosaamista opiskelijan ja työelämän tarpeisiin perustuen.

Maahanmuuttajataustaisille potentiaalisille työntekijöille ei ole ollut tarjolla selvää opintoväylää, joka tarjoaisi heille tiedon suomalaisesta työelämästä ja kielestä ammatillisten opintojen lisäksi. Hankkeessa suunnitellaan ja konseptoidaan opintopolku, jossa yhdistyvät valmentava koulutus sekä muunto- ja lisäkoulutus. Koulutukset suoritetaan jatkumona peräkkäin, koska aikaisemmin ongelmana on ollut koulutusten erillisyys ja opiskelija on saattanut jäädä ”tyhjän päälle” suoritettuaan valmentavan koulutuksen. Uudessa opintopolussa opiskelijat ohjataan valmentavan koulutuksen jälkeen suoraan ammatillisten opintojen pariin.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi konseptoitu opintopolku maahanmuuttajataustaisille, ulkomailla koulutuksensa suorittaneille insinööreille ja muille korkeakoulutetuille. Opintopolun avulla nopeutetaan pääsyä työelämään tai mahdollisesti kasvatetaan mahdollisuuksia hakea jatkotutkintoon. Hankkeessa järjestetyn osallistujien tietous suomalaisesta työelämästä on lisääntynyt, suomen kielen taito on vahvistunut ja työllistymisen mahdollisuudet koulutusta vastaavalle alalle ovat parantuneet.

 

Hanke koostuu neljästä työpaketista:

1. Hankehallinto ja viestintä

Hankehallinto pitää sisällään projektin hallinnan ja johtamisen, kumppanuustyön, tapahtumien järjestämisen sekä hankkeen sujuvan eteenpäin viemisen ja koordinoinnin. Hankkeessa kerättyä tietoa levitetään ja jaetaan sidosryhmien käyttöön. Työpaketissa hyödynnetään jo olemassa olevia yhteyksiä ja verkostoja ja laajennetaan niitä edelleen.

 

2. Valmentavan koulutuksen suunnittelu ja konseptointi tekniikan alan insinööreille

Työpaketissa 2 konseptoidaan yhdessä työelämätoimijoiden kanssa uusi toimintamalli insinöörien osaamisen päivittämiseksi, jossa tärkeässä roolissa on valmentava koulutus. Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet menestyä korkeakouluopinnoissaan. Työpaketissa suunnitellaan insinööri- tai vastaava tekniikan alan tutkinnon suorittaneille maahanmuuttajille valmentava koulutus, joka on osa uutta opintopolkua.

Opinnot koostuvat (30 op):

– suomen kieli (15 op)

– englannin kieli (5 op)

– matematiikka (5op)

– valmiudet korkeakouluopintoihin (5 op)

Työpaketissa suunnitellaan korkeakoulujen yhteistyönä monimuotoinen kielikoulutuksen malli kehittämään insinöörikoulutukseen osallistuvien suomen kielen taitoa ammatilliselle tasolle, tavoitteena Eurooppalaisen viitekehyksen ylempien taitotasojen (B2 – C1) saavuttaminen. Oleellista on kehittää uuden toimintamallin lisäksi pedagogisia ratkaisuja, joissa korostuvat yhteisöllisyys, autenttiset oppimisympäristöt työssä sekä digitaalisuutta hyödyntävät ratkaisut.

 

3. Muunto- ja lisäkoulutuksen suunnittelu ja konseptointi tekniikan alan insinööreille

Työpaketissa 3 konseptoidaan muunto- ja lisäkoulutuksen toimintamalli, jonka vaiheita ovat:

1. Osaamista kartoittavan metodiikan suunnittelu ja kehittäminen

2. Osaamiskapeikkojen tunnistaminen yhdessä alan sidosryhmien kanssa

3. Osaamistavoitteiden määritteleminen ja henkilökohtaisen osaamisen kartoittaminen

4. Osaamisperustainen opetussuunnitelma täydentäviin opintoihin

5. Sisällöntuotannon käynnistäminen valittujen (konetekniikka ja ICT) insinöörialojen täydentäviä opintoja ja suomen kielen kehittämistä varten

6. Innovatiivisen oppimisympäristön rakentaminen (sisältö ja oppimistehtävät) verkkoon

7. Muunto- ja lisäkoulutuksen haku- ja valintaprosessin kehittäminen

Tuloksena syntyy toinen osa uuteen opintopolkuun. Muunto- ja lisäkoulutuksella taataan ammatillisten opintojen tuottaminen insinöörialoille sekä joustava ja valtakunnallinen opintokokonaisuustarjonta. Työpaketissa yhdistetään valmentava koulutus (työpaketti 2) sekä muunto- ja lisäkoulutus yhdeksi opintopoluksi, josta syntyy valtakunnallinen skaalautuva toimintamalli. Kehitettävän mallin kautta osaamisen määrittelyt tulevat myös eri oppilaitosten ja yritysten näkyväksi.  Mallinnuksen kautta suomalainen koulutusjärjestelmä voi huomioida paremmin muualta tulleiden oppijoiden tarpeet ja taustat ja tätä kautta tukea työvoiman tarkoituksenmukaista ja suunnitelmallista liikkuvuutta.

 

4. Uuden oppimispolun pilotointi, arviointi ja kehittäminen

Työpaketissa 4 pilotoidaan uusi opintopolku, joka on suunniteltu ja konseptoitu työpaketeissa 2 ja 3. Valmentava sekä muunto- ja lisäkoulutus muodostavat kokonaisuuden. Pilotoinnissa hyödynnetään monimuotoista kielikoulutuksen mallia ja verkko-oppimisympäristöä sekä kehitetään malleja työssäoppimispaikalla tapahtuvalle kielenoppimiselle ja työnantajan tukemalle opiskelulle. Pilotoinnissa tapahtuva opetus toteutetaan perusrahoituksella Turun ammattikorkeakoulussa. Toteutuksen jälkeen toimintamallin arvioidaan ja kehittämistarpeet kerätään yhteen.